+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Uprawnienia UDT operatorów urządzeń transportu bliskiego – Polska i Unia Europejska

Niektórzy operatorzy wózków widłowych oraz innych urządzeń transportu bliskiego zastanawiają się czy uprawnienia, które posiadają, pozwalają na wykonywanie zawodu poza Polską. Dziś chcielibyśmy przybliżyć Państwu tę tematykę i podzielić się niezbędną wiedzą.

Operator wózka widłowego, operator żurawia, operator podestów ruchomych, operator suwnic, czyli najogólniej mówią operatorzy urządzeń transport bliskiego, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, aby móc wykonywać swoją pracę. Kwalifikacje te powinny być potwierdzone odpowiednim dokumentem. Czy uzyskane w Polsce uprawnienia są honorowane poza granicami kraju? Czy obcokrajowcy mogą wykonywać swój zawód w Polsce?

Uprawnienia UDT operatorów urządzeń transportu bliskiego – Polska

Zawód operator urządzeń transportu bliskiego w naszym kraju jest regulowany. Konieczne jest zdobycie uprawnień UDT na drodze egzaminu zdawanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 roku.

Aby zdobyć stosowne uprawnienia, należy przejść całą procedurę. Konieczne jest złożenie wniosku egzaminacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego, zdanie egzaminu przed komisją oraz odebranie zaświadczenia w formie legitymacji UDT.

Posiadanie kwalifikacji jest konieczne w przypadku obsługi takich urządzeń jak:

  • żurawie, suwnice, wciągniki i wciągarki (wyjątek stanowią urządzenia z napędem ręcznym),
  • dźwigi (wyjątek stanowią dźwigi osobowe, towarowe ze sterowaniem zewnętrznym, towarowe małe, urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych),
  • układnice do składowania ładunku w magazynach,
  • dźwignice linotorowe,
  • platformy robocze – podesty ruchome (wyjątek stanowią załadowcze podesty burtowe),
  • wózki jezdniowe z podnośnikiem z napędem mechanicznym.

Uprawnienia UDT na wózki jezdniowe

Od sierpnia 2018 roku każdy pracownik, który wykonuje zadania na wózkach widłowych, musi podsiadać odpowiednie kwalifikacje dla kategorii IWJO i IIWJO uzyskane w UDT. Pracodawca nie może już wystawiać imiennych zezwoleń dla operatorów.

Imienne zezwolenia na wózki widłowe wystawione przez pracodawcę przed 9 sierpnia 2018 roku są ważne do (tylko u pracodawcy, który je wystawił):

  • 31 grudnia 2019 roku – zezwolenia wystawione do 31 grudnia 2004 roku,
  • 31 grudnia 2020 roku – zezwolenia wystawione do 31 grudnia 2014 roku,
  • 31 grudnia 2021 roku – zezwolenia wystawione od 1 stycznia 2015 roku do 8 sierpnia 2018 roku.

Każdy operator, który posiada imienne zezwolenie na wózki widłowe, aby móc wykonywać swój zawód, powinien przejść odpowiednie szkolenie oraz przystąpić do egzaminu państwowego UDT. Zaleca się odbycie szkolenia ze względu na duży poziom trudności egzaminu. Nawet lata praktyki mogą okazać się niewystarczające do zaliczenia egzaminu teoretycznego.

Uprawnienia UDT operatorów urządzeń transportu bliskiego – Unia Europejska

Uprawnienia UDT uzyskane na drodze egzaminu państwowego honorowane są w całej Polsce. W krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskich oraz państwach należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu również uznawane są kwalifikacje zawodowe zdobyte w Polsce. Konieczne jest jednak przejście procesu uznawania kwalifikacji – w każdym państwie może on wyglądać niego inaczej. Samo posiadanie legitymacji UDT jest jednak podstawą do ubiegania się o certyfikowanie legalnych polskich uprawnień za granicą.

W Polsce uznaniem kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych jest Urząd Dozoru Technicznego. Osoby, które chcą starać się o uznanie zagranicznych dokumentów, muszą złożyć stosowny wniosek oraz uiścić opłatę.

W naszej firmie zatrudniamy wykwalifikowanych operatorów pojazdów i maszyn podnośnikowo-dźwigowych posiadających odpowiednie dokumenty i uprawnienia. Oferujemy możliwość zdobycia cennej praktyki na nowoczesnych maszynach o różnych parametrach. Zapraszamy do współpracy operatorów, którzy chcą pracować w solidnej i nieustannie rozwijającej się firmie.

żurawie wieżowe

Podziel się ze znajomymi!

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt: Decowell

Top